Level up

תוכנית 'מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי' מקדמת ממשל חכם וידידותי, צמצום פערים חברתיים והאצת צמיחה כלכלית דרך הכשרת סוכני שינוי להובלת חדשנות דיגיטלית ושיפור תהליכים וממשקים באמצעות טכנולוגיה במרחב הציבורי


במסגרת התכנית הובילו המשתתפים פרויקט דיגיטלי שנתן פתרון לאתגר שהרשות והארגונים השונים מתמודדים איתו

ביריד הציגו המשתתפים את התהליך שנעשה והתוצרים

התוכנית גובשה ביוזמת ובהובלת מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" ומשרד הפנים, בשיתוף ג'וינט אלכא