top of page

בהערכה רבה

כנס "בהערכה רבה" הוא כנס בין ארגוני שנתי, שותפות של עשרה ארגונים המבקשים לקדם יחד ניהול החותר לתוצאות ומבוסס נתונים בשדה החברתי.

השנה התקיים הכנס השנתי העשירי של "בהערכה רבה" שהנושא שלו הוא: מה שווה? קידום שוויון בחברה הישראלית בניהול מבוסס נתונים".

הכנס ביקש להאיר את התועלת של חשיבה הערכתית ושל נתונים בעיצוב מדיניות ותוכניות לצמצום אי שוויון. הכנס פוגש את הזמנים של הקורונה ולצד העברתו למדיה וירטואלית הוא גם ביקש להתחקות אחר מופעים של אי שוויון במציאות שנוצרה בעקבות השיבוש שחולל הנגיף והפוטנציאל של ניהול מבוסס נתונים לסייע באתגרים שהם מזמנים.
לצד מפגשי מליאה, כלל הכנס חמישה מושבים מקבילים לבחירה. במושבים אלה הוצגו מודלים, כלים ומקרים מדגימים של החבירה בין חשיבה הערכתית לבין עיצוב מדיניות וניהול מהלכים לצמצום אי שוויון. פירוט המושבים – בתוכנית הכנס.

בכנס נטלו חלק נציגים ונציגות של מגוון הגופים המעורבים בשדה החברתי: בקביעת מדיניות, בתמיכה והשקעה בו, בהפעלת תכניות והתערבויות ובהערכתן.
זהו כנס למוזמנים בלבד ומספר המשתתפים בו מוגבל, בין היתר כדי לעודד ולקדם שיח פורה בין הנוכחים והנוכחות.

bottom of page