איכילוב I-Medata & AWS

איסוף אתגרים וצרכים של בית החולים על מנת לבחון אפשרויות לשת"פ עם AWS